مجتمع آموزشي پسرانه سلمان فارسي دبي

 

   

 

 

آموزشی

پرورشی

مشاوره

معاونت

مدیریت

 
 

 
     
 

انجمن اولیا و مربیان

به منظور تقويت همكاري و مشاركت اوليا ي دانش آموزان براي كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و گسترش ارتباط دو كانون مقدّس خانه و مدرسه انجمن اوليا و مربيان تشكيل مي شود.

تركيب اعضاي انجمن اوليا و مربيان مدرسه

1 - مدير مدرسه

2- يكي از معاونان به انتخاب مدير

3- نماينده شوراي معلمان

4- معاونان پرورشي با يكي از مربيان امور تربيتي – در صورت نبودن مربي يكي از معلمان آگاه به مسائل تربيتي به انتخاب مدير

5- منتخبين اولياي دانش آموزان

تبصره ي 1- تعداد اولياي دانش آموزان و نحوه ي انتخاب آنان جهت عضويت در انجمن و چگونگي و زمان تشكيل جلسات برابر آيين نامه ي انجمن مركزي اوليا و مربيان خواهد بود.

تبصره ي 2- در صورت لزوم مدير مدرسه مي تواند از نماينده ي شوراي دانش آموزي و بر حسب مورد از افراد ذي ربط و صاحب نظر براي شركت در جلسات انجمن دعوت كند.

شرح وظايف انجمن هاي اوليا و مربيان واحدي آموزشي

1-     تاْمين مشاركت فكري فرهنگي عاطفي و آموزشي اوليا . تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه.

2-     برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اوليا ي  دانش آموزان.

3-     برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده.

4-     همكاري و با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه.

5-     مشاركت در اجراي برنامه هاي كار آموزي هنر جويان در هنرستان ها.

6-     همكاري و مشاركت با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي پرورشي . برگزاري اردوهاي دانش آموزي و بازديد از مراكز علمي,  آموزشي,  و فرهنگي .

7-     همكاري و مشاركت درباره ي چگونگي قدرداني از كاركنان  ,اولياي دانش آموزان و اعضاي شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط.

8-     جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه ي پيشنهاد هاي لازم به مدير مدرسه.

9-     تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان ..صاحبان حِرَف..افراد خيّر و مؤسسات خيريه در تامين امكانات مورد نياز , و بهبود اداره ي امور مدرسه.

10-  نظارت بر چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

11-  تشكيل شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه ..رئيس انجمن و نماينده ي شوراي معلمان در اولين جلسه ي انجمن.

12-  نظارت بر نحوه ي هزينه ي وجوه حاصل از كمك هاي مردمي ,  خدمات فوق برنامه,  سرانه ي دانش آموزان و كمك هاي شوراهاي آموزش و پرورش از طريق شوراي مالي و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مدرسه:

13- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت و آمد دانش آموزان

14-  انتخاب نماينده براي شركت در شوراي مدرسه

15 انجام اموري كه بر اساس بخش نامه هاي انجمن مركزي اوليا و مربيان به عهده ي انجمن مدرسه محول مي گردد.

 

 
 

صفحه بعدی

 

 

 

Copyright © 2007-2008 Salman Farsi All rights reserved